(top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


Divers
Zelfmoord

Opvoeden / Education
Macht / Power
Interaction strategies
Motive discoverers / Regels om motieven te doorzien
Dieet / Diet
Een en ander: Vijf
Wisdom / folly
We willen er zo graag toe doen (Koerselman)
Luisteren / Listening (Amos Oz)
Liefde / love, I Cor.13:1-13

 

Discriminatie  

Spinoza
 
 Intellectual backbone
   Hoe te redeneren? / How to reason?
  


 

Taal
   Een en ander: drogist
   Komma, een kwestie van leven of dood
   Nederlands, dyslexie woorden
   Nederlands, weigeren
   Nederlands, zo moeilijk is het niet

  
  

 

Divers (top)

-

Het universele antwoord op alle vragen: je ziet maar en je doet maar.
The universal answer to all questions: just see what you do.
 

-

Deze bijl is nog van mijn grootvader. Mijn vader heeft de steel vervangen en ik de kop. Adriaan Lieszner, Ned. roeicoach, NRC 26-8-1995, blz. 9
 

-

Het leven is het dagelijks leven. 31-5-1982
 

-

Serieuzen maken de fout niet-serieuzen niet serieus te nemen. Ger Klein, NRC 24-9-1994
 
- Dacht u nu echt dat een trambestuurder minder verantwoordelijkheid heeft dan een provinciebestuurder?
 

-

Nodding acquaintance (with whom he had a ...) Galbraith in A tenured professor
Knik-kennis
 
- We have seen the enemy and they are us. Amerikaanse stripfiguur Pogo
 
- I can resist anything but temptation. Oscar Wilde
 
- The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Oscar Wilde
 

-

It is nice to be important, but it is more important to be nice.
 

-

The main concern of his life was to be regarded as a man of advanced views. Dostoyevsky, blz.775

 

Zelfmoord (top)

-

Der Gedanke an Selbstmort ist ein starkes Trostmittel; mit ihm kommt man gut über manche böse Nachte hinweg.
Friedrich Nietzsche, ‘Jenseits von Gut und Böse’
 

-

‘Op momenten van diepe zelfhaat en verlamming was het troostend om te denken dat je er altijd nog een einde aan kon maken. 
Sterker: ik denk dat die gedachte belangrijk is om uit de diepten van een depressie omhoog te kunnen klauteren. De zelfmoord als half reële vluchtweg is bevrijdend, juist omdat het de laatste kans biedt op een herwinning van je vrijheid, je waardigheid, je zelfbesef. 
Ik zeg er direct bij: het besef dat je nog altijd zelfmoord zou kunnen plegen, is nu juist precies datgene wat je er uiteindelijk van weerhoudt. Zo was het tenminste in mijn geval. Als je weet dat je dát tenminste nog zou kunnen, kun je ook zeggen: ik kan het later ook nog. Als je voor je gevoel zelfs die capaciteit om zelfmoord te plegen verliest, wordt de kans groter dat je het, in paniek, direct doet. 
Zelfmoord is heel vaak geen keuze voor de dood, maar het volbrengen van het laatste waartoe je nog in staat bent.’
Interview met Andrew Salomon nav zijn boek ‘The Noonday Demon’ over zelfmoord in VN 27-4-2002
 

-

Verantwoordelijk voor eigen leven (top)
Vraag
: waarom is het voor een volwassene onvolwassen de ouders de schuld van iets of alles te geven met als redengeving “zij hebben mij op de wereld gezet”?
Antwoord: het recht je ouders schuldig te houden vervalt op het moment dat je volwassen bent geworden (zeg ca. 18 jaar) en geen gebruik hebt gemaakt van het recht de keuze van je ouders om je op de wereld te zetten ongedaan te maken. 
Hoe? Zelfmoord. 

 

Opvoeden / Education (top)

-

Vroeger had ik zes theorieën over het opvoeden van een kind. Nu heb ik zes kinderen en geen enkele theorie meer. volgens overlevering: Oscar Wilde
In the past I had six theories about educating a child. Now I have six children and no more theory.
according to tradition: Oscar Wilde
 

-

The child is father of the man. Wordworth
commentary: the intellectual capital that is built up in the first six or seven years of schooling determines the intellectual capital of the adult; see Cassee and Van de Kaa, Cultureel Alfa-bètisme in Nederland, blz. 19-20
 

-

Educatieve detentie - educative detention = school
 

-

Waar kies je voor?
Vader tegen 5 jaar oud dochtertje: «Blijf je mokken of ga je helpen, waar kies je voor?» Dochter: «helpen».
juli 2006, camping Italia
 
What do you choose?
Father to 5 year old daughter:
«Do you keep sulking or are you going to help, what do you choose?» Daughter: «help». July 2006, camping Italia
 

-

 

Sexual repression
All education suffers from the fact that social adjustment requires the repression of natural sexuality, and that this repression makes people sick and asocial.
Reich 2 page 215

 

Macht / Power (top)
- Een integraal element van alle menselijke betrekkingen wordt gevormd door «min of meer wisselende machtsbalansen» Norbert Elias, Wat is sociologie, Intermediair nr. 41 1977:33
 
- Verdedig gij mij met het zwaard, ik zal u met de pen verdedigen. William of Occam
Emperor, defend me with your sword, and I will defend you with my pen.
William of Occam in 1328 to Ludwig IV of Bavaria
 
- ... where the laws govern the poor and the rich govern the laws. Vicar of Wakefield, dr. Primrose van Oliver Goldsmith
 
- Power corrupts and absolute power corrupts absolutely, Lord Acton is well known for saying. What is less well known, as Garry Wills points out, is that the British aristocrat was a Catholic opposed, in 1870, to the dogma of papal infallibility, and the power he was warning of was the popes.” James Carroll, page 573.

 

Interaction strategies (top)
- Oog om oog, tand om tand - An eye for an eye and a tooth for a tooth (maximalistic principle, not a minimalistic one)
als je een klap krijgt, mag je er eventueel één teruggeven maar niet meer dan één - if you are hit, you could hit back but not more than once.
 
- Tit-for-tat (reciprocity principle)
als je een klap krijgt geef je er één terug, krijg je geen klap dan geef je er ook geen - if you are hit, you hit back only once, if you are not hit you don't hit either. Axelrod
 
- Spelbreken wordt als erger beschouwd dan vals spelen - Spoiling sport is considered as worse than cheating. Huizinga
 
- Obstruction by (quasi) cooperation (combination of the previous 2: suggesting cooperation, while not really doing it). 
 
- Exit, voice or loyalty - weggaan, er wat van zeggen, je erbij neerleggen (communication strategy).
 
- Fight, flight or freeze - vechten, vluchten, verstijven (primairy reaction on threatening situations).
 

 

Regels om motieven te doorzien / Motive discoverers (top)
- Ieder mens heeft twee motieven voor zijn handelen: het ene klinkt goed, het andere is het ware. (vrij naar George Bernard Shaw)
Everybody has 2 motives for his behavior: one sounds good, the other is the true one. (according to George Bernard Shaw)
 
- Zet voor het motief dat iemand geeft de «niet-operator». Vooral voor een motief dat iemand veelvuldig naar voren brengt: vaak bedoelt iemand eigenlijk het tegendeel van wat hij zegt, vandaar de «niet-operator» om daar achter te komen. (3-1-1991)
Put the «non-operator» before a motive that someone gives (giving the contrary motive), especially for a motive that someone uses frequently, to figure out his real motive: often the contrary one. ( 3-1-1991)
 
- Als je wilt weten hoe dingen echt zijn, probeer ze te veranderen. (Kurt Lewin)
If you want to know how things really are try to change them. (Kurt Lewin)

 

Dieet / Diet (top)
- Dieetvoorschrift: minder snoepen, meer poepen, minder zitten, meer fitten. 11-2-2005
Dietary rule: sweets less, shit more, sit less, fitness more.
11-2-2005

 

  Een en ander: Vijf

 

Wijsheid / dwaasheid / wisdom / folly (top)
1 Ned Van de mens bijvoorbeeld bestaat het ware geluk en de zaligheid alleen in wijsheid en kennis van de waarheid, maar allerminst daarin dat hij wijzer is dan andere mensen, of dat anderen de ware kennis missen. Spinoza 2 blz. 136
...
Wat matigt de dwaasheid van het volk zich al niet aan, het volk dat noch omtrent God, noch omtrent de natuur enig gezond begrip heeft, dat de besluiten Gods met de besluiten van de mensen verwart, en dat, ten slotte, een zo beperkte natuur verzint dat het gelooft dat de mens daarvan het voornaamste deel uitmaakt! Spinoza 2 blz. 189
 
1 Eng For instance, a man's true happiness consists only in wisdom, and the knowledge of the truth, not at all in the fact that he is wiser than others, or that others lack such knowledge: such considerations do not increase his wisdom or true happiness. Spinoza 3 page 43
...
What pretension will not people in their folly advance! They have no single sound idea concerning either God or nature, they confound God's decrees with human decrees, they conceive nature as so limited that they believe man to be its chief part!
Spinoza 3 page 82
 

2 Ned

Vooroordelen (top)
En aangezien alle te behandelen vooroordelen voortkomen uit deze ene, namelijk de algemeen verbreide veronderstelling dat alles in de natuur, net als de mensen zelf, gericht is op een doel - zij beschouwen het zelfs als een vaststaand feit dat God alles naar een doel leidt, want volgens hen heeft hij alles ter wille van de mens geschapen, en de mens om hem eer te bewijzen - zal ik met dit vooroordeel beginnen. 
In de eerste plaats zoek ik naar de reden dat de meeste mensen zich bij dit vooroordeel neerleggen en allen van nature geneigd zijn dit te aanvaarden. In de tweede plaats toon ik de onjuistheid ervan aan en, als laatste, hoe hieruit de vooroordelen aangaande goed en kwaad, verdienste en zonde, lof en blaam, orde en verwarring, schoonheid en misvormdheid en dergelijke zijn ontstaan.
Spinoza 1, blz 117.
 

2 Eng

 

Prejudices (top)
All such opinions spring from the notion commonly entertained, that all things in nature act as men themselves act, namely, with an end in view. It is accepted as certain, that God himself directs all things to a definite goal (for it is said that God made all things for man, and man that he might worship him). I will, therefore, consider this opinion, asking first why it obtains general credence, and why all men are naturally so prone to adopt it? secondly, I will point out its falsity; and, lastly, I will show how it has given rise to prejudices about good and bad, right and wrong, praise and blame, order and confusion, beauty and ugliness, and the like. Spinoza, Ethics
 

3 Ned

 

Meer of minder volmaakt? (top)
Wij zien zo dat alle manieren waarop het gewone volk gewend is de natuur te verklaren, slechts modi van de verbeelding zijn en niet de natuur van enig ding verraden, maar alleen de toestand van de verbeelding. 
Aangezien deze voorstellingen, als ware het zijnden buiten de verbeelding, namen hebben, noem ik ze niet zijnden van het denken, maar van de inbeelding. 
Alle bewijzen die op grond van dergelijke voorstellingen tegen ons worden aangevoerd, kunnen dus gemakkelijk worden weerlegd. Want veel mensen zijn gewoon als volgt te redeneren. 
Indien alles is voortgekomen uit de noodzakelijke natuur van een hoogst volmaakte God, waar komen dan zo veel onvolmaaktheden in de natuur vandaan, bijvoorbeeld rottende dingen die tot walgens toe stinken, weerzinwekkend misvormde dingen, de verwarring, het kwaad, de zonde enzovoort? 
Welnu, zoals zojuist gezegd, zij kunnen eenvoudig worden beantwoord, want de volmaaktheid van de dingen moet uitsluitend op grond van hun eigen natuur en vermogen worden beoordeeld. De dingen zijn dus niet meer of minder volmaakt omdat ze de menselijke zintuigen al of niet aangenaam zijn of de menselijke natuur al of niet van nut.
Spinoza 1, blz 127
 .

3 Eng

 

More or less perfect? (top)
We have now perceived, that all the explanations commonly given of nature are mere modes of imagining, and do not indicate the true nature of anything, but only the constitution of the imagination; and, although they have names, as though they were entities, existing externally to the imagination, I call them entities imaginary rather than real; and, therefore, all arguments against us drawn from such abstractions are easily rebutted. 
Many argue in this way. If all things follow from a necessity of the absolutely perfect nature of God, why are there so many imperfections in nature? such, for instance, as things corrupt to the point of putridity, loathsome deformity, confusion, evil, sin, etc. 
But these reasoners are, as I have said, easily confuted, for the perfection of things is to be reckoned only from their own nature and power; things are not more or less perfect, according as they delight or offend human senses, or according as they are serviceable or repugnant to mankind.
Spinoza, Ethics
 
4 Kreeg u die houding van huis uit mee? 
Misschien wel, ja. Mijn vader hechtte zeer sterk waarde aan de cerebrale eigenschappen van mensen. De gesprekken aan tafel vroeger gingen er vaak over of iemand knap was of niet. Dat cerebrale is mij meegegeven, dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Dat iemand die niet zo knap is, toch goede eigenschappen kan hebben, daar ben ik te laat achtergekomen. In de loop van mijn eigen ervaring heb ik geprobeerd dat beeld te corrigeren. Toch: domheid ergert mij meer dan slechtheid. Op domheid heb je geen vat.
uit interview met mr. J.L. Heldring NRC 18-12-1982
 
5 Ik wou mezelf gaarne eens ontmoeten om te weten hoe ik me beviel. Maar 'k moet byzonder goed gehumeurd wezen op die dag, want ik hou niet van onaangenaamheden. Multatuli 226
 
(top)

 

Luisteren / Listening (top)  
Ned ...
Nog voordat hij het stof van oma's begrafenis van zijn schoenen had kunnen vegen, raakte opa's huis vol met vrouwen die hem troostten, bemoedigden, de eenzaamheid verdreven en hem werkelijk begrepen. Ze lieten hem geen moment aan zijn lot over, sterkten hem met warme maaltijden, verkwikten hem met appeltaarten, en hij genoot er blijkbaar erg van hun niet toe te staan hem aan zijn lot over te laten: hij had immers zijn leven lang gehunkerd naar de vrouw als zodanig. Naar alle vrouwen, naar de mooie en naar degenen van wie andere mannen de schoonheid niet zagen: 'Dames', stelde mijn grootvader eens vast, 'zijn allemaal heel mooi. Allemaal, zonder uitzondering. Maar mannen', glimlachte hij, 'zijn blind! Stekeblind! Tja, ze zien immers alleen zichzelf, of zelfs dat niet. Blind zijn ze!'
...
Wat was het geheim van opa's mannelijke bekoring? Dat ben ik misschien pas jaren later gaan begrijpen. Hij was begiftigd met een eigenschap die je bijna niet vindt bij mannen, een wonderbaarlijke eigenschap die veel vrouwen misschien wel het meest sexy vinden: 
  Hij luisterde. 
  Hij deed niet alsof, uit beleefdheid, terwijl hij intussen ongeduldig wachtte totdat ze eindelijk haar mond hield. 
  Hij maakte zich geen meester van de zin van zijn gesprekspartner om die gehaast af te maken. 
  Hij onderbrak haar woorden niet om ze samen te vatten en op iets anders over te gaan. 
  Hij liet zijn gesprekspartner niet in het wilde weg praten terwijl hij intussen bedacht wat hij haar zou antwoorden als ze eindelijk klaar zou zijn. 
  Hij deed niet alsof hij geïnteresseerd of geamuseerd was, maar was werkelijk geïnteresseerd en geamuseerd. Nou ja, hij was dan ook onvermoeibaar nieuwsgierig. 
  Hij was niet ongeduldig. Hij probeerde niet het gesprek van haar onbeduidende zaakjes naar zijn belangrijke zaken te leiden. 
  Integendeel: hij was dol op haar beslommeringen. Hij genoot er juist van altijd op haar te wachten, zelfs als ze lang aan het woord was, wachtte hij op haar en genoot intussen van al haar uitweidingen. 
  Hij had geen haast. Hij jutte haar niet op. Hij wachtte totdat ze uitgesproken was, en zelfs als ze klaar was, greep hij niet meteen zijn kans, maar bleef hij met alle plezier nog even wachten: 
  Misschien had ze nog wat? Misschien kwam er nog een golfje? 
  Hij hield ervan zich door haar bij de hand te laten nemen en naar haar plekjes geleid te worden, in haar tempo. Hij hield ervan haar te begeleiden als een fluit het gezang. 
  Hij hield ervan haar te leren kennen. Haar te begrijpen. Te weten wat er in haar omging. Hij hield ervan haar tot op de bodem te leren kennen, en nog iets verder. 
  Hij hield ervan zich aan haar over te geven. Hij genoot er meer van zich aan haar over te geven dan als zij zich aan hem overgaf. 
  Noe, tsjto: ze praatten en praatten tegen hem in overvloed, zoveel als hun hart begeerde, ze spraken ook over de meest kwetsbare, geheime, intieme zaken, en hij zat wijs, teder, invoelend en geduldig te luisteren. 
  Nee, niet geduldig, maar genietend en met gevoel. 
  Heel veel mannen hier zijn dol op seks, het kan niet op, maar haten vrouwen. 
  Mijn opa hield, denk ik, van allebei. 
  En met fijngevoeligheid: hij was niet berekenend. Hij graaide niet. Hij had nooit haast. Hij hield van varen en had nooit haast om voor anker te gaan.
Bron: Een verhaal van liefde en duistenis, blz 151-154, De Bezige Bij 2005, door Amos Oz, vertaling Hilde Pach 
 
Eng
At about the same time, I have the impression that my seventy-seven year old grandfather discovered the joy of sex. 
Before he had managed to wipe the dust of Grandma's burial off his shoes, Grandpa's home was full of women offering condolences, encouragement, freedom from loneliness, sympathy. They never left him alone, staying him with hot meals, comforting him with apple cake, and he apparently enjoyed not letting them leave him alone. He was always attracted to women - all women, both the beautiful ones and those whose beauty other men were incapable of seeing. 'Women,' my Grandfather once declared, 'are all very beautiful. All of them without exception. Only men,' he smiled, 'are blind! Completely blind! Nu, what. They only see themselves, and not even themselves. Blind!' 

What was the secret of Grandpa's charm? I only began to understand years later. He possessed a quality that is hardly ever found among men, a marvellous quality which for many women is the sexiest in a man: 
  He listened. 
  He did not just politely pretend to listen, while impatiently waiting for her to finish what she was saying and shut up. 
  He did not break into his partner's sentence and finish it for her. 
  He did not cut in to sum up what she was saying so as to move on to another subject. 
  He did not let his interlocutress talk into thin air while he prepared in his head the reply he would make when she finally finished. 
  He did not pretend to be interested or entertained, he really was. Nu, what: he had an inexhaustible curiosity. 
  He was not impatient. He did not attempt to deflect the conversation from her petty concerns to his own important ones. 
  On the contrary: He loved her concerns. He always enjoyed waiting for her, and if she needed to take her time, he took pleasure in all her contortions. 
  He was in no hurry, and he never rushed her. He would wait for her to finish, and even when she had finished he did not pounce or grab but enjoyed waiting in case there was something more, in case she was carried along on another wave. 
  He loved to let her take him by the hand and lead him to her own places, at her own pace. He loved to be her accompanist. 
  He loved getting to know her. He loved to understand, to get to the bottom of her. And beyond. 
  He loved to give himself. He enjoyed giving himself up to her more than he enjoyed it when she gave herself up to him. 
  Nu, shto: they talked and talked to him to their hearts’ content, even about the most private, secret, vulnerable things, while he sat and listened, wisely, gently, with empathy and patience. 
  Or rather with pleasure and feeling. 
  There are many men around here who love sex but hate women. My grandfather, I believe, loved both. 
  And with gentleness. He never calculated, never grabbed. He never rushed. He loved setting sail, he was never in a hurry to cast anchor. 
From: A Tale of Love and Darkness, page 109-111, Vintage 2005, by Amos Oz 
 
(top)

 

Discriminatie (top)
1 Ned Het is ontoelaatbaar mensen te discrimineren op persoonskenmerken waar zij zelf niets aan kunnen doen, zoals ras, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie.
VK 13 juni 2009, blz 9, redactioneel commentaar
 
1 Eng It is inadmissible to discriminate against characteristics of a person that he can't do anything about, like race, handicap, age or sexual orientation.
VK 13 juni 2009, blz 9, redactioneel commentaar
 
- Ontslag homoseksuele leraar op christelijke school
Die homoseksuele leraar zou kunnen uitgroeien tot een testcase. Het is mogelijk de (grond )wet aan te passen, maar je kunt ook denken via een ander spoor. Wie het recht wil hebben anderen te discrimineren, moet niet klagen als hij (of zij) zelf ook wordt gediscrimineerd. De historicus Jonathan Israel heeft gewezen op het fenomeen dat religies pas tolerant worden als hun aanhangers vervolging zelf aan den lijve hebben ondervonden. 
Nu is vervolging wel een grote stap, maar ongelijke behandeling voor fijn-christelijke scholen lijkt mij een passend middel. 
Laat die scholen rustig hun homoseksuele leraren discrimineren, maar dan wel betaald uit de eigen zakken van de mannenbroeders.
Geen gemeenschapsgeld meer naar de scholen die hun wiskundeleraar ontslaan, omdat hij thuis onder één laken ligt met zijn allerliefste vriend. Gewoon terugdiscrimineren, tit for tat. Ik ben benieuwd wat die calvinistische principes dan nog waard zijn.
Max Pam, VK 13 juni 2009

 

Spinoza (top)

-

 

Spinoza: intellectual backbone European Radical Enlightenment everywhere (top)
Many scholars will, I assume, be rather surprised by the prominence given here to the role of Spinoza and Spinozism not only on the continent but even in the British context where, historiographically, there has been a persistent refusal to acknowledge that Spinoza had any influence at all. Yet a close reading of the primary materials strongly suggests, at least to me, that Spinoza and Spinozism were in fact the intellectual backbone of the European Radical Enlightenment everywhere, not only in the Netherlands, Germany, France, Italy, and Scandinavia but also Britain and Ireland.
Jonathan Israel, preface, page vi
 

1 Ned

 

Hoe te redeneren?
"Als iemand de mensen iets wil raden of ontraden dat uit zichzelf niet bekend is, moet hij, opdat zij zijn zienswijze aanvaarden, zijn standpunt afleiden uit wat reeds is toegegeven, en hen door middel van de ervaring of de rede overtuigen, dat wil zeggen door dingen waarvan zij het voorkomen in de natuur door de zintuigen hebben ervaren of door verstandelijke axioma's, die uit zichzelf bekend zijn."
Spinoza 2 blz. 181
 

1 Eng

How to reason?
"If anyone wishes to persuade his fellows for or against anything which is not self-evident, he must deduce his contention from their admissions, and convince them either by experience or by ratiocination; either by appealing to facts of natural experience, or to self-evident intellectual axioms." Spinoza 3 page 76-77

 

Taal (top)
Nederlands, dyslexie woorden
Deze lijst bevat woorden waarmee mensen die dyslectisch zijn moeite hebben.
 
#   woord juiste lezing bron
       
1   adrenalinejunk adrenaline-junk VK 3-8-16, blz. 20
2   afpakjesdagen af-pakjesdagen VK 8-7-20, blz. 22 Belastingdienst
3   ambtsteken ambts-teken VK 27-11-19, blz. 2
4   antiabortusactivisten anti-abortusactivisten VK 2-11-20, blz. 25
5   astmamedicatie astma-medicatie NRC 5-5-11, blz. 18
6   basmatirijst basmati-rijst NRC 9-10-2020, blz. 3
7   batterijlasapparaat batterij-las-apparaat Miyachi 9-4-19
8   bedrogenen be-dro-genen NRC 11-1-11, blz. 2
9   bestekla bestek-la VK 7-10-16, blz. V6
10   beurshit beurs-hit VK 20-11-15, blz ..
11   bommelding bom-melding 07-07-10
12   botoedeem bot-oedeem VK 10-5-2013, blz. 2
13   clouverpester clou-verpester VK 2-7-16, blz. 22
14   commentatorending commentatoren-ding VK 1-9-18, blz. 3
15   coronasaga corona-saga VK 3-2-21, blz. 15
16   coronatsaar corona-tsaar VK 3-2-21, blz. 2
17   curriculumuren curriculum-uren NRC 27-8-12, blz. 14
18   dakakker dak-akker VK 21-6-2012, blz. V11
19   defenestreren de-fenestreren VK Sir Edmund 1-11-14, blz. 24
20   demokwekerij demo-kwekerij 12-1-11; Westland
21   desensitisatie de-sensi-tisatie -
22   diepromantisch diep-romantisch NRC 22-5-19, blz. C5
23   dipangst dip-angst VK 25-8-2010, blz. 24
24   dopingstaal doping-staal VK 10-8-16, blz. 4
25   driebandanemoonvis drie-band-anemoon-vis VK 5-8-19, blz. 12
26   echolocatie echo-locatie NRC 7-11-14, blz. 2
27   enthousiasmetaal enthousiasme-taal VK 9-11-19, blz. 2
28   escaperoom escape-room VK 29-5-19, blz. 21
29   eurekamoment eureka-moment VK 11-6-2011, blz. 22
30   europakritisch europa-kritisch NRC 10-9-12, De Wereld blz. 3
31   facetoog facet-oog NRC 13-3-13, blz. 1
32   felicitatietweet felicitatie-tweet VK 4-12-2015, blz.19
33   fileknelpunt file-knelpunt VK 2-11-2010, blz. 28
34   freelancesopraan freelance-sopraan VK 12-5-20, blz. 23
35   galappeltje gal-appeltje VK Sir Edmund 17-9-16, blz. 63
36   galwespen gal-wespen VK 19-11-2010, blz. 61
37   genadezes genade-zes VK 1-3-2011, blz. 29
38   genmanipulatie gen-manipulatie NRC 22-11-17, blz. 16
39   gentechacties gentech-acties VK 1-7-2016, blz. 15
40   gereld  ge-reld (vltd deelwrd rellen) VK 27-6-20, blz. Opinie 21
41   grijperkraanbaggerschepen grijperkraanbaggerschepen VK 17-3-21, blz. 23
42   hansopje han-sopje VK 7-5-2011, blz 21
43   hennepareaal hennep-areaal VK 2-8-16, blz. 3
44   hennepolie hennep-olie VK 19-8-16, blz. 11
45   hondensleerace honden-slee-race VK 1-11-2014, blz. 8
46   hoogtestage hoogte-stage VK 6-5-21, blz. 6
47   hotshots hot-shots VK 18-8-2010, blz. 19
48   houtrust hout-rust 15-09-10
49   indameffect indam-effect NRC 14-8-2020, blz. 2
50   intertekstualiteit intertekstualiteit VK Sir Edmund 1-11-14, blz. 24
51   inuit inu-it NRC 24-12-16, blz. 2 Wetenschap
52   kakaccent kak-accent VK Boeken 27-2-21, blz. 12
53   kastomaat kas-tomaat Elsevier Weekblad 1010-20, blz. 69
54   kennisas kennis-as NRC 10-8-10, blz. 2
55   kerstrun kerst-run VK 24-12-20, blz. 16
56   kinderendocrinologie kinder-endocrinologie 29-10-15
57   klantoordeel klant-oordeel VK 1-3-19, blz. 3
58   knolamaniet knol-amaniet VK 26-8-17, blz. 9
59   korenaren koren-aren VK 2-7-2011, blz. 6 Boeken
60   kouinval kou-inval Website 25-1-2012
61   koukleumen kou-kleumen NRC 8--21, blz. 2
62   kustenclave kust-enclave VK 13-8-16, blz. 19
63   legenestsyndroom lege-nest-syndroom -
64   leghen leg-hen -
65   leverenzym lever-enzym NRC 8-12-11, blz. 19
66   lifestyleding lifestyle-ding VK 5-12-14, blz. 23
67   maisonkelder maison kelder Sjouke 11-2-15
68   mannenacht mannen-acht NRC 29-8-16, blz. S7
69   mannenkelen mannen-kelen VK Boeken 30-5-20, blz. 4
70   massagestoelen massage-stoelen NRC 28-3-15, Bas van Putten
71   meeswingen mee-swingen De Telegraaf 2-10-16, blz. T35
72   melkafspraken melk-afspraken VK 10-12-2010, blz. 28
73   mineurakkoorden mineurakkoorden VK 30-9-17, blz. 20
74   moedernegotie (b) moeder-negotie VK 14-2-20, blz. 25
75   muistroming mui-stroming VK 13-5-20, blz. 7
76   museummekka museum-mekka VK 17-12-16, blz. 21
77   nascagent nasca-gent VK? okt 2011, vogel
78   nazirazernij nazi-razernij VK Zaterdag 30-5-20, blz. 8
79   nekairbag nek-airbag VK 15-8-22, blz. 21
80   nevenevenement neven-evenement NRC 3-5-18, blz. 9
81   nieuwsluw nieuws-luw IEX.nl 15-8-2016
82   nondescript non-descript VK 15-6-19, blz. 31
83   obesitasepidemie obesitas-epidemie VK 3-8-16, blz. 20
84   oliebollenkermiskraam oliebollen-kermiskraam VK 25-1-19, blz. 2
85   pangermanisten pan-germanisten NRC 18-12-17, blz. 3
86   panteramaniet panter-amaniet VK 26-8-17, blz. 9
87   papaverboeren papaver-boeren NRC 12-10-11, blz. 10
88   papillomavirus papilloma-virus VK 12-12-20, blz. 6 Boeken
89   paramotorvliegen para-motorvliegen VK 3-8-16, blz. 20
90   parkentrees park-entrees Internat. park, brief DH 17-11-15
91   partijstelselexpert partij-stelsel-expert VK 3-8-16, blz. 12
92   pechrace pech-race VK Sport 1-4-19, blz. 11
93   piepknormuziek piep-knor-muziek VK 24-5-19, blz. V5
94   pipettips pipet-tips VK Magazine 5-3-16, blz. 118 
95   plotelement plot-element VK 30-5-20, blz. 1
96   plottwist plot-twist NRC 13-8-22, blz. 2
97   postelastiek post-elastiek NRC 6-8-11, blz. 11 Wetenschap
98   preteconomie pret-economie VK 8-5-20, blz. 22
99   preteconomie pret-economie VK 23-6-20, Peter de Waard
100   proletending proleten-ding NRC 4-1-20, blz. L4
101   protoveren proto-veren VK 14-10-11, blz. 2
102   racismerel racisme-rel Radio 4, 22-1-19
103   raplegende rap-legende VK 3-6-11, blz. V13
104   ratrace rat-race VK 16-11-16, blz. 4 
105   rechtsstaatslopers rechtsstaat-slopers VK 22-10-22, blz. Za 16
106   reegeit ree-geit VK 4-7-11, cijfercodepuzzle
107   reserveservers reserve-servers Elsevier Weekblad 13-11-10, blz. 55
108   retrokoken retro-koken VK Magazine 20-11-10, blz. 38 
109   rijangsttherapeut rij-angst-therapeut De Vrije Gedachte feb 2021, blz. 44
110   rijstrookassistent rij-strook-assistent NRC 10-6-16, blz. 18
111   rologen rol-ogen VK 23-9-17, blz. 9
112   schaarstegoed schaarste-goed VK 13-5-20, blz. 23
113   scharrelden scharrel-den VK 5-12-19, blz. 2
114   schrijfgerei schrijf-gerei -
115   schuimalg schuim-alg NRC 9-6-2020, blz. E12
116   sekschat seks-chat VK 1-3-16, blz. 13
117   seroprevalentie sero-pre-valentie VK 26-6-20, blz. 4
118   slateler sla-teler NRC 9-4-22, blz. E12
119   stamppothistorie stamppothistorie Elsevier Weekblad 18-1-20, blz. 73
120   staplek sta-plek VK 17-8-16, blz. 6
121   sterreneten sterren-eten VK Magazine 12-3-16, blz. 69 
122   stresstesten stress-testen VK 8-9-10
123   stropop stro-pop VK 7-5-11, blz. 21
124   stropopretoriek stropop-retoriek NRC 28-11-15, blz. O&D 5
125   superbly superb-ly 27-07-10
126   surficoon surf-icoon NRC 3-11-10, blz. 11
127   surfles.nl surf-les.nl Gezien op fiets 1-10-11
128   Syriëgangster vrouwelijke Syriëganger NRC 30-12-19, blz. 11
129   terrassenstrijd terrassen-strijd VK 1-8-20, blz. 3
130   troggelden troggel-den (af) VK 7-7-10
131   troscherrytomaat tros-cherrytomaat NRC 30-8-14, blz. L15
132   turnestheten turn-estheten VK 3-10-14, blz. 30
133   tweedrokken tweed-rokken NRC 25-3-13, blz. 10
134   vaderissues vader-issues NRC 27-6-2020, blz. L3
135   valletsels val-letsels SAD 10-11-11
136   valsensatie val-sensatie NRC 14-11-16, blz. 18
137   vanderven (a) van der ven NRC 20-11-14, blz. C3
138   veiligelander veilige-lander Elsevier Weekblad 27-4-19, blz. 62
139   verandarituelen veranda-rituelen VK Magazine 21-5-16, blz. 11
140   verpretparkisering ver-pret-parkisering VK 31-8-17, blz. 29
141   verweduwde ver-weduw-de VK 15-6-20, blz. 20
142   vetoot vetoot van veto VK 25-5-20, blz. 4
143   vlokreeften vlo-kreeften VK Sir Edmund  3-12-16, blz. 39
144   voortetteren voort-etteren VK 29-7-11, blz. 25
145   vuurwerkutopie vuurwerk-utopie VK 4-1-20, blz. 29
146   wandromen wan-dromen De Telegraaf 1-7-16, blz. T11
147   wekedelenkanker weke-delen-kanker VK Magazine 26-9-20, blz. 36
148   winstreeks winst-reeks Beleggers Belangen 19-2-21, blz. 24
149   zonering zo-nering NRC 16-8-16, blz. 9
150   zoönoserisico zo-önose-risico VK 20-2-21, blz. 2
 
 
 

 

Een en ander: drogist
 
Komma, een kwestie van leven of dood
 
Nederlanders weigeren Nederlands met buitenlanders te spreken
[...] Ze geloven niet dat het te maken heeft met de nieuwe wind die door Nederland waait. Het ligt aan de natuurlijke gereserveerdheid en bovendien merken zij tot hun spijt niets van middenstanders die staan op Nederlands. 
Marc Jeffrey: “Een paar dagen geleden probeerde ik het weer eens bij de apotheek en ze gingen eigenlijk meteen over in het Engels. Zo van: schiet nou maar op, anders duurt het veel te lang.”
VK 23-4-2007
 
Nederlands, zo moeilijk is het niet … je moet alleen maar goed lezen!
achteraf = min acht
antiloop = middel tegen diarree
bedacht = naast bed nummer zeven
continenten = inenten op een delicate plaats van het lichaam
eileider = autoritaire kip
kaarsrecht = recht om kaarsen te vervaardigen
kieskeurig = kies in goede staat
koepon = nachtgewaad voor rund
krakeling = zoontje van een inbreker
minimaal = kleine maaltijd
minister = heel kleine ster
misleider = priester
oordeel = lel van oor
paling = vader van chinees meisje
panama = vader laat moeder voorgaan
papier = zwaarlijvige Ier
politicus = zoen van een politieagent
profeet = professor aan tafel
super-de-luxe = onbetaalde benzine
theoloog = Theo vertelde de waarheid niet
uitdrukking = einde van constipatie
uitzonderlijk = begrafenisondernemer op reis
uterus = sovjet gynaecoloog
uurwerk = werk dat per uur betaald wordt
vertrouwen = trouwen in het buitenland
verzuipen = drinken in het buitenland
   
van Caroliene 20-9-2012

 

 
(top)

 


Update: 21 August 2023   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2023: voxclamantis.nl