(top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


Religion general
  
Divers 1
 
 Definitions of God
   Divers 2

      Are there gods?
      Hel afgeschaft
      De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen 
      Ezelproces (over godslastering / blasfemie, pleidooi Reve bij Gerechtshof)
 
    Jezus als Messias? (Verdediging is geen aanval)
  
   Religions
      Absurdity of Christianity / Christendom

Antisemitism
  
Als intellectualisme
  
Waarom paus antisemiet
  
RC Church laws and Nazi law, Hilberg
  
Atheďsm
  
Trieste troost
Spinoza
  
Over christenen / On Christians
  
Over de bijbel / On the bible
  
Over papieren Schrift / On paper bible
  
  
  

 

Religion general: divers 1 (top)

-

De godsdienst maakt dat de mensen zedelijk beneden hun stand leven. Prof. Leo Polak

-

De georganiseerde godsdienst. Grijs VN 18-2-1995

-

In de confessionele politiek moet het geloof zetten verbergen. Alexander Pola

-

Blasfemie lijkt een noodzakelijke fase in een secularisatieproces. NRC feb 2006

-

Als iemand veel te danken heeft aan Bach dan is het God wel.

-

IkgeloofinAllahmaal.nl 17-10-2006

-

Warhoofddoekjes 31-3-2007

-

Satan XVI 16-3-2007

-

Maledictus XVI 16-3-2007

-

Gayvangelical 16-3-2007

-

Jezus had Two Dads - and he turned out Okay! 

-

Niemand kan verantwoordelijk gesteld worden voor zijn geloof, want de mensch heeft geene vrije keus over zijne geboorte en godsdienstige opleiding, die meer dan alle andere omstandigheden invloed op zijne geloofsbelijdenis uitoefenen. Chumaceiro blz 5

-

't Is geen gering kwaad de waarheid vervelend te maken. Dit is een myner vele grieven tegen christenen, en tegen de meeste moralisten. Multatuli 82

-

Twee knapen vielen in 't water. 'Door Gods liefderyke goedheid' werd één gered. De andere verdronk... Door Gods boosaardige kwaadheid?
Ook deze vraag blyft heren theologen ter beantwoording aanbevolen.
Multatuli 347

-

Geloof is bygeloof. Multatuli 354
 

1 Ned

Het feit, dat een gelovige gelukkiger is dan een scepticus, betekent in wezen niet anders dan het feit, dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchtere. Het geluk van de gelovigheid is een goedkoop en gevaarlijk argument. 
George Bernard Shaw

1 Eng

The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. The happiness of credulity is a cheap and dangerous quality.
 

2 Ned
2 Eng

De eigenaar was een nuchtere man, die op mijn vraag naar zijn geloof antwoordde: ‘Mijn ouders zijn moslim’ Luyendijk blz 171
The owner was a sober man, who answered on my question about his beliefs: 'My parents are muslim".
 

3 Ned

Een christen komt bij de sjeik. Hij wil zich tot de islam bekeren. Hij schrikt, als hij hoort dat hij dan besneden zal moeten worden, maar gaat toch akkoord. Niet lang daarna verschijnt de man opnieuw. Hij heeft er genoeg van, vijf keer per dag bidden, vasten, hij wil weer terugkeren naar het christendom. De sjeik deelt hem mee dat dit beschouwd wordt als afvalligheid en dat daar de doodstraf op staat. Waarop de bekeerling uitroept: wat is dit voor religie, waar je voorhuid wordt afgesneden als je erin wilt en je hoofd wordt afgesneden als je eruit wilt? 
Het ligt voor de hand te denken dat dit een humoristisch onderdeel is van 'de film' van Geert Wilders, maar dat is niet zo. Islamkenner Maurits Berger - sinds kort hoogleraar in Leiden - tekende de mop op uit de mond van een Irakees. Diens vrienden, moslims en christenen, schaterden het uit.
Anet Bleich VK 28-3-2008 blz 21
 

3 Eng

A Christian comes to the sheik. He wants to convert to Islam. He is shocked to find out that he then will be circumcised, but agrees. Not long after, the man shows up again. He has had it, praying five times a day, fasting, he wants to convert back to Christianity. The sheik informs him that this is considered as apostasy and that this is punishable by death. Upon which the proselyte exclaims: what kind of religion is this, where they cut off your foreskin when you want in and cut off your head when you want out?
 

4 Ned

Komt een rabbi op straat een man tegen uit zijn gemeente, die nogal somber is. Het gaat slecht met zijn zoon: hij heeft zich tot het christendom bekeerd. 
De rabbi bemoedigt hem en loopt verder, komt een tweede man tegen uit zijn gemeente die ook somber is. Het gaat slecht met zijn zoon: ook hij heeft zich tot het christendom bekeerd.
De rabbi zal tot God bidden. Thuis bidt hij tot God en vraagt wat die er van vindt. 
God vraagt: wat vind je van mijn Zoon?

25-1-2010
 

4 Eng

A rabbi meets a man from his congregation on the street, who is rather down. It isn't going well with his son: he converted to christianity.
The rabbi cheers him up, walks on and meets a second man from his congregation, who is down too. It isn't going well with his son: he converted to christianity too. The rabbi will pray to God. At home he prays to God and asks Him what he thinks about it. 
Asks God: what do you think of my Son?

25-1-2010
 

5 Ned

 

[...] Ik ken veel christenen die hun bybel nooit inzien - dat dan ook 't enig middel is om christen te blyven - velen herinneren zich iets aangaande de bybel, uit hun katechizatietyd, maar weinigen hebben zoveel daarin gelezen als, byv. ik, die me toch van zaligheid op geheel andere wyze voorzie. Aan 't merendeel der christenen, die boos op me zyn omdat ik veel afkeur in die bybel, vraag ik met succes: hebt ge hem gelezen, gelezen, inderdáád: gelezen? Multatuli 370
 

5 Eng

[...] I know many christians who never look into their bible - it is surely the only way to stay christian - many remember things about the bible, from their confirmation classes, but few have read in the bible as much as, for instance, I did, and I provide for my salvation in quite a different way. To most christians, who are mad about me because I disapprove of a lot in the bible, I ask with success: did you read it, read, indeed: read?
 

-

 

In de zogenaamde godsdienst gaat het even zo. 
De vromen maken 'n god, takelen die bespottelyk toe, en als 'k dan spot met die bespottelykheid, zeggen ze dat ik iets heiligs aantast. 
Eilieve, beproef eens myn god te bespotten, de lieve domme geestige naďve almachtige onwetende kinderlyke tokoächtige Natuur. .. 
Dat kunt ge niet, gy ongepatenteerde godenmakers!
Multatuli 373
 

-

 

Een vraag aan de katholieken (top)
[...]
Voelt de rooms-katholieke kerk zich zo verheven boven de menselijke geschiedenis dat zij zich ontslagen acht van het afleggen van historische rekenschap? 
Deze vraag mag men ook stellen aan individuele katholieken. Het is toch bizar dat van iedereen met een Turkse achtergrond gevraagd, nee geëist wordt te erkennen dat Turkije zich in de Eerste Wereldoorlog schuldig heeft gemaakt aan genocide op het Armeense volk, terwijl mensen met een katholieke achtergrond het voor zoete koek slikken dat hun paus zich bezondigt aan de meest flagrante historische leugens over de genocide op de indianen, die hij botweg ontkent? 
De Nederlandse katholieken zwijgen. Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken houdt zijn mond. In juni gaat Limburg gezellig feest vieren omdat paus Benedictus een pastoor uit Munstergeleen heilig heeft verklaard. Deze had in 1999 een gebed om genezing verhoord van iemand met darmklachten. Voor het herstel was medisch geen verklaring. 
O wonder, mysterie en autoriteit - de wonderbaarlijke genezing van een Limburgse darmpatiënt is een teken van de liefde Gods en de macht van de kerk, de massamoord op miljoenen in Zuid-Amerika valt daarbij in het niet. Wil iemand die rooms-katholiek is, mij dit uitleggen? 

Elsbeth Etty NRC 22-5-2007
 

-

Born again - born against against the born again christians; on T-shirt in USA July 2004
 

-

Born ok the first time! www.northernsun.com 19-8-2007
 

-

Why did God create atheists? 23-3-2007
 

-

“Clare Boothe Luce is said by the novelist Herbert Gold to have complained to a Jewish friend that she found all the talk about the Holocaust insufferably boring. Her friend said he knew just what she was talking about. In fact, Gold writes, he had the same sense of repetitiousness and fatigue, hearing so often about the crucifixion. James Carroll, page 150
 

-

“Catholics responded to the sneering liberals’ dismissal of their religion as primitive superstition by elevating in an unprecedented way what outsiders could see only as superstition.James Carroll, page 482
 

-

Dieu me pardonnera. C'est son métier - God will pardon me. It is His trade. Heinrich Heine on his deathbed

 

Religion general: Definitions of God (top)

1 Ned

Spinoza, Ethica (Nederlands) (top)
1. Onder een oorzaak van zichzelf versta ik een zaak, waarvan het wezen het bestaan insluit, met andere woorden iets waarvan de natuur zich alleen als bestaand laat denken. 
2. Men noemt iets binnen zijn categorie eindig wat door iets anders van diezelfde natuur kan worden begrensd. Een lichaam wordt bijvoorbeeld eindig genoemd, omdat wij ons altijd een ander, groter lichaam kunnen denken. Op deze wijze wordt een gedachte door een andere gedachte begrensd. Een lichaam wordt echter niet door een gedachte begrensd en een gedachte niet door een lichaam. 
3. Onder een substantie versta ik iets wat in zichzelf is en door zichzelf wordt begrepen, dat wil zeggen een zaak waarvan het begrip niet het begrip van iets anders nodig heeft op grond waarvan het gevormd moet worden. 
4. Onder een attribuut versta ik een zaak die het verstand kent als iets wat het wezen van een substantie vormt. 
5. Onder een modus versta ik de aandoeningen van een substantie, met andere woorden een zaak die bestaat in iets anders, waardoor men haar ook begrijpt. 

6. Onder God versta ik een volstrekt oneindig zijnde, dat wil zeggen een substantie die uit oneindige attributen bestaat, waarvan ieder een eeuwige en oneindige essentie tot uitdrukking brengt. 
Uitleg: Het gaat om volstrekt en niet binnen zijn categorie oneindig, want van iets wat louter binnen zijn categorie oneindig is, kunnen wij oneindige attributen ontkennen. Tot het wezen van iets wat volstrekt oneindig is, behoort echter alles wat het wezen tot uitdrukking brengt en geen ontkenning inhoudt. 
7. Men noemt vrij iets wat alleen krachtens de noodzaak van zijn eigen natuur bestaat en dat alleen door zichzelf tot handelen aangezet wordt. Noodzakelijk, of liever 'gedwongen' noemt men iets wat door een andere zaak tot een welbepaalde wijze van bestaan en handelen wordt aangezet.
8. Onder 'eeuwigheid' versta ik het bestaan wanneer men zich dit denkt als iets wat noodzakelijk volgt uit de definitie van een eeuwige zaak.
Uitleg: Een dergelijk bestaan denkt men zich, net als het wezen van een ding, als een eeuwige waarheid. Het kan daarom niet door duur of tijd uitgedrukt worden, ook al denkt men zich die duur zonder begin of einde.

Spinoza 1, blz 57-59.
 

1 Eng

Spinoza, Ethics (English) (top)
1. By that which is self-caused, I mean that of which the essence involves existence, or that of which the nature is only conceivable as existent.
2. A thing is called finite after its kind, when it can be limited by another thing of the same nature; for instance, a body is called finite because we always conceive another greater body. So, also, a thought is limited by another thought, but a body is not limited by thought, nor a thought by body.
3. By substance, I mean that which is in itself, and is conceived through itself; in other words, that of which a conception can be formed independently of any other conception.
4. By attribute, I mean that which the intellect perceives as constituting the essence of substance.
5. By mode, I mean the modifications ["Affectiones"] of substance, or that which exists in, and is conceived through, something other than itself.
6. By God, I mean a being absolutely infinite, that is, a substance consisting in infinite attributes, of which each expresses eternal and infinite essentiality.
Explanation.  I say absolutely infinite, not infinite after its kind: for, of a thing infinite only after its kind, infinite attributes may be denied; but that which is absolutely infinite, contains in its essence whatever expresses reality, and involves no negation.
7. That thing is called free, which exists solely by the necessity of its own nature, and of which the action is determined by itself alone. On the other hand, that thing is necessary, or rather constrained, which is determined by something external to itself to a fixed and definite method of existence or action.
8. By eternity, I mean existence itself, in so far as it is conceived necessarily to follow solely from the definition of that which is eternal.
Explanation.  Existence of this kind is conceived as an eternal truth, like the essence of a thing, and, therefore, cannot be explained by means of continuance or time, though continuance may be conceived without a beginning or end.

Spinoza, Ethics
 

2 Eng

"Instead I shall define the God Hypothesis more defensibly: (top)
There exists a superhuman, supernatural intelligence who deliberately designed and created the universe and everything in it, including us."

"This book will advocate an alternative view
Any creative intelligence, of sufficient complexity to design anything, comes into existence only as the end product of an extended process of gradual evolution. Creative intelligences, being evolved, necessarily arrive late in the universe, and therefore cannot be responsible for designing it. God, in the sense defined, is a delusion; and, as later chapters will show, a pernicious delusion."
Dawkins 1, page 31.

 

3 Ned
3 Eng

Hier komt nog bij dat de Schrift nergens uitdrukkelijk een definitie van God geeft ...
We may add that Scripture nowhere gives an express definition of God ...
Spinoza 2 blz. 320 /
Spinoza 3 page 179
 
 

 

Religion general: divers 2
Are there gods?
  
Hel afgeschaft
 
De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen
 
Jezus als Messias? ("Verdediging is geen aanval")
 
Religions
Taoism: Shit happens
Hinduism: This shit happened before
Buddhism: It is only the illusion of shit happening
Zen: What is the sound of shit happening?
Islam: If shit happens, it is the will of Allah
Jehovah's Witness: Knock, knock, shit happens
Atheism: There is no such thing as shit
Agnosticism: Maybe shit happens, maybe it doesn't
Protestantism: Shit won't happen if I work harder
Catholicism: If shit happens, I deserve it
Judaism: Why does shit always happen to me?
Televangelism: Send money or shit will happen to you
Rastafarianism: Smoke that shit
Unitarianism: Who gives a shit?

Breathe deeply and count to Zen
 
Humankind Be Both
 

http://www.northernsun.com 27-12-2013

 

 


1 Ned

 

 

 

 

 

 

 

1 Eng

 

Absurdity of Christianity / Christendom
Als diersoort zijn we even zinvol als een kakkerlak, maar anders dan dat dier kunnen wij aan ons leven zin geven. Daaraan hebben we dringend behoefte, we zijn de aapjes die zin zoeken.

Dat klinkt alsof het gek is dat te doen.
Ja, dat is het ook. Het leidt ertoe dat mensen bereid zijn de grootste absurditeiten te geloven.

Neem het christendom.
Eerst schept God de mens en dan doet die iets wat God niet goed vindt. Waarna God de mens wil vergeven, maar daartoe moet hij eerst zijn eigen zoon worden en zich vervolgens laten doodmartelen door zijn eigen schepselen.

Hoe verzin je het?
Dat mensen bereid zijn zoiets te geloven, komt door de erkenning die het geeft, want met het geloof behoren ze tot een gemeenschap. Erkenning is net zo’n sterke behoefte van de mens als zoeken naar zin. Samen met seks en angst behoort het tot de voornaamste drijfveren in ons leven. Het staat voor: worden gezien, erbij mogen horen. Dat verloopt via zin en die verschaft de mens zich traditioneel via het geloof.
Uit interview met Philipp Blom over zinvol leven, VK 5-10-2020, blz 12

As animal species we are as meaningful as a cockroach, but different from that animal we can give meaning to our lives. We urgently need it, we are the monkeys looking for meaning.

That sounds like it's crazy to do that.
Yes, it is. It leads people to be willing to believe the greatest absurdities.

Take Christianity.
First God creates man and then he does something that God does not approve of. After which God wants to forgive man, but for that he must first become his own son and then let himself be tortured to death by his own creatures.

How do you come up with that?
That people are willing to believe such a thing is because of the recognition it gives, because with faith they belong to a community. Recognition is just as strong a human need as a search for meaning. Along with sex and anxiety, it is one of the main drivers in our lives. It stands for: to be seen, to be allowed to belong. This is done through meaning, which people traditionally provide through faith.

From an interview with Philipp Blom about meaningful life, VK 5-10-2020, page 12

 

Antisemitism (top)

1 Ned

In een trein ontmoet ze een man die met haar een gesprek begint en een onvervalste anti-semiet blijkt te zijn. Op fluistertoon maakt hij haar deelachtig van zijn diepe waarheden. McCarthy schrijft dan: “Ik ontdekte dat voor zeer domme mensen anti-semitisme een vorm is van intellectualisme, de enige vorm van intellectualisme waartoe zij in staat zijn. Het vertegenwoordigt op rudimentaire wijze het vermogen om in categorieën te denken en te generaliseren.”… haar observatie over de gemankeerde wetenschapper in de anti-semiet en racist is briljant.
Stephan Sanders VN 14-12-2002 blz. 57
 

1 Eng

In a train she meets a man who starts a conversation and who turns out to be a pure anti-Semite. In a whisper he shares his deep truths with her. McCarthy then writes: "I discovered that for very stupid people anti-Semitism is a form of intellectualism, the only form of intellectualism they are capable of. It represents in a rudimentary way the capability to think in categories and to generalise." ... her observation about the would-be scientist in the anti-Semite and racist is brilliant.
 
Waarom paus antisemiet
   
RC Church laws and Nazi laws
 
(top)

 

Atheďsm (top)

1 Ned
1 Eng

Als, zoals de theďsten zeggen, God te verheven is dan dat de mens hem zou doorgronden, dan zijn zijn kwaliteiten ook aan ons begrip onttrokken, dan kunnen we hem noch kennen, noch aan hem de kwaliteit van scheppen toekennen.
If, as the theists say, God is too elevated for man to fathom him, then his qualities are also beyond our comprehension, then we can not know him, nor attribute creative powers to him.
Boeddha, verdediging van het atheďsme tegenover de Brahmanen /  Buddha, defence of atheďsm against the Brahmans

 

2 Ned

2 Eng

Indien men onder het absolute verstaat dat wat buiten alle bekende fenomenen staat, dan kan zijn bestaan door geen redeneren worden vastgesteld, dan kunnen we zelfs niet weten dat het bestaat; want het universum, zoals wij het kennen, is niets dan een systeem van relaties; hoe kan dat wat tot niets in betrekking staat dat systeem hebben voortgebracht?
I
n case one considers the absolute as what is outside all known phenomenons, then its existence can not be established by any argumentation, then we can not even know that it exists; because the univerum as we know it is noting else than a system of relations; how can what has no relation to anything have created that system?
Boeddha, verdediging van het atheďsme tegenover de Brahmanen /  Buddha, defence of atheďsm against the Brahmans 
 

3 Ned
3 Eng

Dus u behoort tot die joden die zeggen: er is maar één God, en daarin geloven wij niet? Begint te lachen: 'Dat zou je kunnen zeggen.' Jonathan Israel interview VK 9-6-2007
So, you are one of those jews who say: there is only one god, and we don't believe in him? Starts laughin: 'You could say that.'
Jonathan Israel interview VK 9-6-2007

 

4 Ned
4 Eng

Bent u atheďst? 'Liever zeg ik dat ik een Spinozist ben. Spinoza heeft altijd ontkend dat hij een atheďst was. [...]
Are you an atheďst? 'I prefer to say that I am a Spinozist. Spinoza always denied that he was an atheďst. [...]
Jonathan Israel interview VK 9-6-2007
 

5 Ned
5 Eng

Het is dus puur gebazel als mensen, wanneer ze iets niet weten, zich beroepen op Gods wil, een waarlijk belachelijke manier om van hun onwetendheid blijk te geven.
Plainly, they are but triflers who, when they cannot explain a thing, run back to the will of God; this is, truly, a ridiculous way of expressing ignorance.
Spinoza 2 blz. 194 / Spinoza 3 page 86

 

6 Ned

6 Eng

Wonderen: "Als er dus iets in de natuur zou gebeuren dat niet uit haar wetten zou volgen, zou dit noodzakelijkerwijs met de orde die God voor eeuwig via de universele natuurwetten in de natuur heeft gesteld, in strijd zijn. Zodoende zou dit tegen de natuur en haar wetten ingaan en dientengevolge zou het geloof daarin ons aan alles doen twijfelen en ons tot het atheďsme brengen."
Miracles: "If, therefore, anything should come to pass in nature which does not follow from her laws, it would also be in contravention to the order which God has established in nature for ever through universal natural laws: it would, therefore, be in contravention to God's nature and laws, and, consequently, belief in it would throw doubt upon everything, and lead to Atheism."
Spinoza 2 blz. 195 / Spinoza 3 page 87
 

-

Intelligent design = unintelligent lack of fantasy
10-2-2007
 
Trieste troost

 

Spinoza (top)
       

1 Ned

Over christenen (top)
"Het heeft mij dikwijls verbaasd dat mensen die er prat op gaan de christelijke godsdienst te belijden, dat wil zeggen liefde, vreugde, vrede, zelfbeheersing en trouw jegens allen, met uitzonderlijke heftigheid strijden en elkaar dagelijks met de bitterste haat bejegenen, zodat men hieraan ieders geloof gemakkelijker kan herkennen dan aan genoemde deugden. Het is immers allang zo ver gekomen dat men eigenlijk alleen maar kan zien wat iemand is - christen, Turk, jood of heiden - door zijn uiterlijke verschijning en kleding of doordat hij deze of gene kerk bezoekt of, ten slotte, doordat hij deze of gene mening is toegedaan en bij een of andere meester pleegt te zweren. Voor het overige leiden allen hetzelfde leven." Spinoza 2 blz. 86-87
 

1 Eng

On Christians (top)
"I have often wondered, that persons who make a boast of professing the Christian religion, namely, love, joy, peace, temperance, and charity to all men, should quarrel with such rancorous animosity, and display daily towards one another such bitter hatred, that this, rather than the virtues they claim, is the readiest criterion of their faith. Matters have long since come to such a pass, that one can only pronounce a man Christian, Turk, Jew, or Heathen, by his general appearance and attire, by his frequenting this or that place of worship, or employing the phraseology of a particular sect - as for manner of life, it is in all cases the same." Spinoza 3 page 6
 

2 Ned

 

Over de bijbel (top)
"
En hoewel sommige plaatsen in de bijbel ons volstrekt duidelijk laten zien dat de profeten bepaalde dingen niet hebben geweten, wil men liever zeggen dat men de bijbel op die plaatsen niet begrijpt dan toegeven dat de profeten iets niet geweten hebben, óf men tracht de woorden van de bijbel zo te verdraaien dat men hem iets laat zeggen wat hij duidelijk niet wil. Als een van beide geoorloofd is, is het zeer zeker afgelopen met de hele bijbel.
Want wij zullen tevergeefs trachten ook maar iets uit de bijbel aan te tonen, als het geoorloofd is om dat wat volkomen helder is tot de duistere, onverklaarbare dingen te rekenen dan wel het naar eigen believen te interpreteren.

Ja, als het geoorloofd is te verzinnen dat de Schrift iets anders heeft bedoeld, maar om een of andere ons onbekende reden het zo heeft willen opschrijven, dan betekent dat niets meer of minder dan een totale vernietiging van de gehele Schrift."
Spinoza 2 blz. 123-125
 

2 Eng

On the bible (top)
".. and, although certain passages of Scripture plainly affirm that the prophets were in certain respects ignorant, such persons would rather say that they do not understand the passages than admit that there was anything which the prophets did not know; or else they try to wrest the Scriptural words away from their evident meaning.
If either of these proceedings is allowable we may as well shut our Bibles, for vainly shall we attempt to prove anything from them if their plainest passages may be classed among obscure and impenetrable mysteries, or if we may put any interpretation on them which we fancy.

If, again, it is permitted to pretend that the passage has another meaning, and was written as it is from some reason unknown to us, this is no less than a complete subversal of the Bible."
Spinoza 3 page 33-34
 

3 Ned

Over de papieren Schrift (top)
"Maar, zal men zeggen, ook al is de goddelijke wet in de harten geschreven, de Schrift is niettemin het woord Gods, zodat men van de Schrift evenmin als van het woord Gods mag zeggen dat zij verminkt en bedorven is. Ik van mijn kant echter vrees dat zij in hun overdreven ijver om heilig te worden de godsdienst in bijgeloof doen verkeren, ja sterker, dat zij schimmen en schaduwen, ik bedoel papier en inkt als Gods woord beginnen te vereren."
Spinoza 2 blz. 303
 

3 Eng

On the paper bible (top)
"Still, it will be said, though the law of God is written in the heart, the Bible is none the less the Word of God, and it is no more lawful to say of Scripture than of God's Word that it is mutilated and corrupted. I fear that such objectors are too anxious to be pious, and that they are in danger of turning religion into superstition, and worshipping paper and ink in place of God's Word."
Spinoza 3 page 166
 
(top)

 


Update: 29 July 2021   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2021: voxclamantis.nl