(top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


Funny short stories
  1 Met efficiënte groet / With efficient greeting
 
 2 Filosofie van Teamwork / Philosophy of team work
  3
Specialist and manager 
  4
They are busy
  5
Intelligentie bij vrouwen I + Intelligence in women I
  6
Intelligentie bij vrouwen II + Intelligence in women II
  7
US Intelligence
  8 Verdachte
  
Funny statements
  1
Divers
  2
Brieven Huisvesting
  3 Brieven verzekeraar
   
4 Brieven Meester
  5
Bijnamen Hitler 
  6
Kussen te laken
  7
Funny advertisements / Reclame
 
 
  
    8 Chinese in 5 minutes
    9
Physical fitness  
  10
Table of excuses
  11
They call me colored!
  12
Ausländer
  13
Ein Musiker
  14
Papagaai en pinguïn + Parrot and Penguin
  15
Kenniseconomie: klap van 100 euro
 
 

  

 

1 Ned

Met efficiënte groet (top)
Aan: de heer Franz Schubert, prof te Wenen.
Van: de heer Ban G. Forthebuck, tijd- en geldmanager te New York.

Naar aanleiding van mijn bezoek gisteravond aan de Met waar onder meer uw ‘Unvollendete’ ten gehore werd gebracht, leek het mij zinvol om u bij deze in kennis te stellen van een aantal door mij geconstateerde inefficiënties in uw compositie, waardoor het mij onmogelijk werd gemaakt uw symfonie mooi te vinden.
 
1. Vrij langdurig hadden de hobospelers niets te doen. Het aantal kan worden beperkt en hun werk verdeeld over het hele orkest waardoor piekactiviteiten komen te vervallen. 
 
2. Alle twaalf violen speelden dezelfde noten. Dit is een inefficiënte manier van doen. Het aantal medewerkers van deze sectie kan drastisch worden teruggebracht. Wanneer een groot geluidsvolume noodzakelijk is, kan dit eenvoudig worden bereikt door middel van een versterker. 
 
3. Onnodig veel inspanning ging verloren met het spelen van achtste en zestiende maten. Dit lijkt een buitensporige verfijning. Het verdient aanbeveling na elkaar volgende noten op eenzelfde toonhoogte samen te voegen tot één langere noot. Als dat gebeurt kunnen ook trainees en andere minder begaafden worden ingezet.
 
4. Geen nuttig doel werd gediend met het door de hoorns laten herhalen van een passage die even daarvoor al door de strijkers ten gehore was gebracht. Door dit soort overbodigheden te vermijden, kan het werk met zeker twintig minuten worden bekort.
 
Wanneer u al deze op zich simpele zaken in de gaten had gehouden, dan had u uw symfonie met gemak binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd af kunnen maken. Uitkijkend naar een volgend, maar dan hopelijk voltooid werk, verblijf ik met efficiënte groet, BGF.
Leidinggeven aan professionals, het verzilveren van creativiteit. Ir. M. Weggeman. Uitg. Kluwer Bedrijfswetenschappen

 

1 Eng

With efficient greeting (top)
To: Mr. Franz Schubert, Prof in Vienna.
From: Mr. Ban G. Forthebuck, time and money manager in New York.
 
Following my visit yesterday to the Met where your ‘Unvollendete’ (Unfinished/Uncompleted) was played, it seems useful to me to let you know about some inefficiencies I noticed in your composition, which made it impossible for me to appreciate your symphony.
 
1. During quite some time the hobo players didn't have anything to do. Their number can be reduced and their work can be redistributed among the orchestra, so peak activities can be left out.
 
2. All twelve violins played the same notes. This is an inefficient way of doing. The number of employees in this section can be reduced drastically. When a big volume is necessary, this can easily be obtained by an amplifier.
 
3. Unnecessary effort was made by the playing of eighth's and sixteenth's meters. This seems an excessive refinement. It should be wise to combine consecutive notes of the same pitch in one longer note. If you do so, also trainees and other less gifted people can be brought into action.
 
4. No useful purpose was met by repeating a passage by the horns that just before was performed by the strings. By avoiding this kind of redundancy, the work can be shortened by at least twenty minutes.
 
When you had kept an eye on these as such simple things, you could have finished your symphony easily within the available time. Looking forward to your next, hopefully completed, work, I remain with efficient greeting. BGF.

Leidinggeven aan professionals, het verzilveren van creativiteit. Ir. M. Weggeman. Uitg. Kluwer Bedrijfswetenschappen
 

2 Ned

De filosofie van Teamwork: niet zo vanzelfsprekend als men denkt (top)
Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen. En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iedereen boos. Omdat het de taak van Iedereen was en nu Niemand het had gedaan.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen. Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.
Personeelsblad Hero april 1993
 

2 Eng

 

Philosophy of team work: not so self evident as you think (top)
Once there were three people: Everybody, Somebody and Nobody.
On a certain day an important assignment had to be carried out.
Everybody thought that Somebody would do it. And although Everybody could do it, Nobody did it. So, Everybody got angry. Because it was Everybody's duty and now Nobody did do it. 
Everybody thought that Somebody could have done it, but Nobody realised that not Everybody was prepared to do it. In the end Everybody accused Somebody because Nobody did what Everybody could have done.
workers magazin of Hero April 1993
 

3

The difference between a specialist and a manager (top)
A specialist is a person who knows a lot about little and goes on knowing more and more about less and less until finally he knows everything about nothing.
A manager on the other hand is a person who knows little about a lot and goes on knowing less and less about more and more until finally he knows nothing about everything. 
NRC 21-10-1999 prikbord

 

4

They are busy (top)
A salesman is trying to call a client. The phone rings and a little boy, in a whisper, says, ‘Hello’.
Salesman: ‘Is your mommy there?’
Boy: (whisper)  ‘Yes’.
Salesman: ‘Can I speak to her?’
Boy: (whisper)  ‘She’s busy.’
Salesman: ‘Is your daddy there?’
Boy: (whisper)  ‘Yes.’
Salesman: ‘Can I speak to him?’
Boy: (whisper)  ‘He’s busy.’
Salesman: ‘Is there anyone else there?’
Boy: (whisper)  ‘The fire department.’
Salesman: ‘Can I talk to one of them?’
Boy: (whisper)  ‘They’re busy.’
Salesman: ‘Is there anybody else there?’
Boy: (whisper)  ‘The police department.’
Salesman: ‘Well, can I talk to one of them?’
Boy: (whisper)  ‘They’re busy.’
Salesman: ‘Let me get this straight, your mother, your father, the fire department and the police department are all in your house, and they're all busy. What are they doing?’
Boy: (whisper)  ‘They’re looking for me.’
NRC 8-4-1999 prikbord.

 

5 Ned

Intelligentie bij vrouwen I (top)
… Ik hou ook van de filosofische behendigheid van mannen.
Die is niet te vinden bij vrouwen?
Aarzelt, zegt dan: Er is maar één afdoende opmerking over intelligentie bij vrouwen en die is afkomstig van J.H. Donner. Tijdens een teach-in zei hij dat vrouwen niet kunnen schaken. Er snelden vrouwen naar de microfoon die zeiden: ”Dat is toch discriminatie. Dat zou hetzelfde zijn als u zei dat negers niet konden schaken.” Toen antwoordde Donner: dames, u heeft mij niet begrepen, negers kunnen wel schaken, maar negerinnen niet. 
Doeschka Meijsing, interview VN 27-4-2002
 

5 Eng

 

Intelligence in women I (top)
... I love the philosophical skill of men.
You can't find this in women?
Hesitates, then says: there is only one adequate remark about intelligence of women which J.H. Donner (the Dutch chess player) made. During a teach-in he said that women can not play chess. Women rushed to the microphone and said: ”That is discrimination. That would be the same as when you said that negroes can not play chess.” Then Donner answered: ladies, you did not understand me, negroes can play chess but negro women can't.
Doeschka Meijsing, interview VN 27-4-2002
 

6 Ned

Intelligentie bij vrouwen II (top)
De Engelse schrijver Bernard Shaw vroeg eens aan een hertogin of ze voor vijf miljoen pond met hem de liefde zou willen bedrijven. De hertogin zei dat ze het voor zoveel geld zeker zou overwegen. Toen vroeg Bernard Shaw of ze het ook voor een paar penny’s met hem wilde doen. De hertogin werd boos. Dacht Shaw soms dat ze een hoer was? Waarop Shaw zei: “Dat hadden we al vastgesteld, mevrouw. We zijn nu aan het onderhandelen over de prijs.” 
Muel Kaptein, interview NRC 23-11-2002

 

6 Eng

 

Intelligence in women II (top)
The English writer Bernard Shaw once asked a Duchess whether she was willing to make love with him for five million pounds. The Duchess said that for so much money she certainly would consider it. Then Bernard Shaw asked her if she would make it with him for a few pennies.  The Duches got angry. Did Shaw think she was a whore? On which Shaw responded:
“That we already established, madam. We are now negotiating about the price.”
Muel Kaptein, interview NRC 23-11-2002
 

7

US Intelligence (top)
Te mooi om te vertalen (too nice to translate):
After numerous rounds of 'We don't even know if Osama is still alive', Osama himself decided to send George Bush a letter in his own handwriting to let him know he was still in the game.
Bush opened the letter and it appeared to contain a single line of coded message: 370H-SSV-0773H. Bush was baffled, so he e-mailed it to Condoleeza Rice.
Condi and her aides had not a clue either, so they sent it to the FBI.
No one could solve it at the FBI, so it went to the CIA, then to the NASA. Eventually they asked Britain's MI-6 for help.
Within a minute MI-6 cabled the White House with this reply. 'Tell the President he’s holding the message upside down.'
Coachingskalender 2007 @ Uitgeverij Nelissen & M. Lingsma / A. Boers 2006
 

8

Verdachte

 

Funny statements (top)

1

Divers (top)
Op een verkeersbord in Midden-Limburg: Vaart minderen spaart kinderen. 
Daaronder had iemand geschreven: Minder neuken spaart spreuken. NRC 2-6-1999
 
Op poster van Bond tegen het Vloeken: Wie vloekt, verliest. 
Daaronder met viltstift: En wie verliest, vloekt nog meer. NRC 4-6-1999
 
Amsterdamse humor: Als ik Corso onder haar Roxy, dan denk ik daar City. NRC 14-7-1999
 
Bordje in wachtkamer: Wie niet buiten roken kan moet maar buiten roken. NRC 21-10-1999
 
Gezien in Port of Spain, Trinidad: No parking this side of the street on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. NRC 18-6-1999
 
Bord in garage: Always remember to start brain before putting mouth in gear. NRC 13-10-1999
 
baksteenfabrikant: R s mmntl hlml gn vrg nr klnkrs NRC 26-6-1985

bulkoek (kruising tussen lulkoek en bullshit) 19-3-2007
israel - is real
scharreleigeelpoeder (productinformatie op Zaans huisje koekjes AH, 28-5-2011)

two comma kid ,000,000; rijkeluis zoontje, in Film “Find Forrester”
 
Het verschil tussen een baby en een big: een baby poept in z’n luier, een big luiert in z’n poep. Casper 20-3-2010
 
Een joodse schoonmoeder geeft haar schoonzoon 2 dassen voor z’n verjaardag. Wanneer hij haar gaat bezoeken trekt hij een van de dassen aan. Zij zegt: was de andere niet goed? Jos 20-3-2010
 
Een belastinginspecteur bezoekt de synagoge voor de jaarlijkse controle. De rabbijn probeert altijd alles zorgvuldig te doen. 
De inspecteur vraagt de rabbijn wat hij doet met het overgebleven vet van de kaarsen: dat stuurt de rabbijn terug naar de leverancier en krijgt er dan kaarsen voor terug.
De inspecteur vraagt de rabbijn wat hij doet met de overgebleven kruimels van de matzes: die stuurt de rabbijn terug naar de leverancier en krijgt er dan nieuwe matzes voor terug.
De inspecteur vraagt de rabbijn wat hij doet met de restanten van de besnijdenissen: die stuurt de rabbijn terug naar de belastingdienst en krijgt er dan een lul van de belastingdienst voor terug.
Jos 20-3-2010
 
Graaiende topmanagers: de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds langer. Ingezonden brief Toon Mentink VN 31-5-2003
 
Ned: Hans Wiegel als iemand uit de zaal “klootzak” tegen hem roept: 
“Fijn dat u zich even voorstelt. Mijn naam is Hans Wiegel.” VK 20-12-2003, blz 24
Eng: Hans Wiegel when someone from the audience calls him
“asshole”:
“Nice that you introduce yourself. My name is Hans Wiegel.”
 
Ned: D66-fractieleider Alexander Pechtold, als er in de kamerbankjes van de SP “boe” wordt geroepen:
“U wordt zo gemolken”. VK 19-9-2009, blz 38
Eng:
D66-chairman Alexander Pechtold, when some member of Parliament shouts “boo”:
“You will be milked soon”.
 

Ned: De Britse auteur Samuel Johnson kreeg ooit een manuscript toegestuurd. Hij las het, en schreef terug: ‘Waarde heer, uw werk is zowel origineel als overtuigend. Alleen, de delen die overtuigend zijn, zijn niet origineel, en de delen die origineel zijn, zijn niet overtuigend.’ Intermediair 1-7-1999
Eng: The British author Samuel Johnson once was send a manuscript. He read it, and wrote back: 
‘Dear Sir, your work is original as well as convincing. Only, the parts that are convincing are not original, and the parts that are original are not convincing.’
 

Weekindeling 
- blauwe maandag
- dolle dinsdag 
- as woensdag
- witte donderdag
- goede vrijdag
- stille zaterdag 
- palm zondag
25-12-1977 
 

Legerrangen
- schuins marcheerder
- heil soldaat
- klets majoor
- moeder overste
- generaal pardon
- secretaris generaal

25-12-1977 
 

2

Uit brieven binnengekomen bij Huisvesting Amsterdam (top)
1. Mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet meer uit te houden.
2. Even leg ik mij neer om u enkele letters toe te voegen.
3. Mag ik ruilen met mijn buurman, die weduwnaar is? zonder kinderen?
4. Ik heb een lekkage op zolder en die is naar beneden gekomen.
5. Ik vraag geen woning, want die heb ik, daarom vraag ik een andere woning.
6. De hond blaft de hele avond en met de kat is het hetzelfde geval.
7. De drollen drijven door de gang, daar moet in gegrepen worden.
8. Mijn vijfde kind is op komst en staat buiten de deur.
9. Mijn man loopt met bromgietes en mijn borsten piepen ook.
10. Ik zit in nood in een onverklaarbare woning.
11. Ik wou graag een aanval op uw goedheid doen.
12. Heer Burgemeester, hiermede kom ik u een aanzoek doen en wel voor een andere woning.
13. Zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2 ½ jaar.
14. Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een gat heeft.
15. Ik hoop dat ik net zo opgeverfd wordt als mijn buurman.
16. De WC is lek aangezien wij er met z'n dertienen opkomen.
17. De WC is bouwvallig, zodoende kunnen wij er niet langer op huizen.
18. Ik ben verstoken van WC, stelt u voor, burgemeester, U en Uw vrouw scheitend op een emmer.
19. Wilt u even naar mijn bovenkamer kijken, die zit vol met beesten.
20. Mijn water loopt steeds maar over.
21. Ik lig al drie jaar op bed met Isias. Ik hoop dat ik het goed schrijf, anders denkt u dat het een Poolse violist is.
22. Ik heb zo'n last van mieren in mijn fundament.
23. Ik wil mijn gat dicht hebben, ik heb er last van.
24. Het huis deugd niet, aan de ene kant is mijn vrouw in verwachting, aan de andere kant regent het in.
25. We zitten zo krap, dat de mensen naast ons (die de griep hebben) ons door de muren heen aansteken. Als u zelf eens poolshoogte komt nemen, kunt u ook de koorts krijgen.
26. De buren klagen over mijn gas. Ik ben echter niet iemand die zo maar gas laat vliegen.
27. Ik ben een staande vrouw alleen zodoende is mijn woning te klein.
28. Er is geen plaats om de was te drogen, Mijn vrouw zit al tien dagen met haar ondergoed omhoog, maar er is nog niemand komen kijken.
29. Het vocht zit overal, ook in de slaapkamer van mijn moeder, die al helemaal verschimmeld is.
30. Met eerbiedige beschuldiging richt ik mij met het bovenstaande tot uwe edelachtbaarheid.

1975
 

3

Uit brieven binnengekomen bij de verzekeraar  (top)
1. De jongen was overal en nergens op straat, ik moest meerdere bochten nemen voordat ik hem raakte. 
2. Intussen is het loopgips van mijn rechterarm verwijderd. 
3. Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik u niet zeggen, aangezien er van mijn familie niemand in de buurt was. 
4. Uw computer heeft mij een kind toebedeeld, maar ik heb helemaal geen kind, en al helemaal niet van uw computer. 
5. De achtervolgde sprong te water en dook ondanks meermaals herhaalde sommaties niet meer op. 
6. Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste schadevrij gereden. 
7. Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween vervolgens zonder een woord te zeggen onder mijn auto. 
8. Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet was gestorven. 
9. Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade weggesleept worden. 
10. Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al een keer eerder gebeurd was. 
11. Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel, ik moest altijd weggedragen worden! 
12. In uw schrijven van 26-06-1998 over de nieuwe bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot pijnlijke vermoedens kan geven! 
13. Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over het stuur. 
14. Met de wettelijke, ter plaatse toegestane maximum snelheid botste ik op een vrouw die mij tegen alle geldende voorschriften tegemoet kwam. 
15. In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te zigzaggen maar ondanks dat raakte de telegraafpaal mij tegen de radiator. 
16. De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder mij zijn bedoeling kenbaar te maken. 
17. Nog voordat ik hem aanreed was ik er al van overtuigd dat deze oude man nooit de overkant van de straat zou bereiken. 
18. Omdat de voetganger niet beslissen kon naar welke kant hij wegrennen moest, reed ik over hem heen! 
19. Na veertig jaar schadevrij te hebben gereden viel ik achter het stuur in slaap. Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde tegen mij aan en verdween spoorloos. 
20. Toen ik een vlieg wilde doodslaan, raakte ik een lichtmast! 
21. Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 en een kwart miljoen bedragen. 
22. In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette bemerkte ik de schedelbreuk! 
23. De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij. 
24. Laat u het alstublieft weten indien u deze brief niet heeft ontvangen? 
25. Toen ik met mijn auto van de weg raakte, werd ik eruit geslingerd en kwam ik in een weiland terecht. Een paar koeien vonden mij later in mijn gat.
26. Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen, alles laten zien wat ze maar wilden zien. 
27. Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, hetgeen ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd naar buiten stak. 
28. Mij treft het ongeval geen enkele blaam. De oorzaak was die jonge dame in de minirok! Als u een man bent is verdere verklaring overbodig: als u een vrouw bent, begrijpt u het sowieso niet! 
29. Uw argumenten zijn werkelijk zwak! Voor zulke uitvluchten moet u toch werkelijk een dommer iemand zoeken, maar die zult u niet kunnen vinden. 
30. Wij hebben geen inkomsten meer uit de melkveehouderij. Met de dood van mijn man, is het laatste rund van het erf verdwenen. 
31. Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat iedereen echt treurig is, als ik eenmaal sterf! 
32. Alle rekeningen die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk, daar mij daarvoor simpelweg het geld ontbreekt. De rekeningen worden integendeel in een grote trommel gestort waar ik er iedere maand geblinddoekt drie uit trek. Deze rekeningen betaal ik dan prompt. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft!

Ton Roks, Autovisie 8-5-2003, blz. 5
 

4

Uit brieven binnengekomen bij de meester  (top)
1. Simon komt morgen niet naar school, moet om 12 uur bij de tandarts zijn en dat wordt meestal een kwestie van wachten.
2. Tot mijn spijd kan ik niet komen. Want ik ben heel laats ziek. Anderen keer beter.
3. Jolanda mag nog niet rennen en draven. Zij mag niet bezweten.
4. Marco kan niet zwemmen, want hij heeft een wondje aan z'n ... en nu is hij bang dat ze er tegen schoppen (per ongeluk). Vraag hem zelf maar waar, want ik mag het niet schrijven!
5. Hierbij Geef ik mijn goedkeuring Dat Caroline Deel mag nemen aan de Schooltuinen.
6. Wilt u zo goed zijn om Machiel nog niet buiten te laten spelen want dat mag niet van de dokter - omrede - dat het nog te bros is want het minste geringste wat er mee gebeurd moet die als nog in de gips of in een doek.
1987
 

5

Bijnamen die Hitler in verschillende landen zou hebben (top)
China Hong-Kreng-Hang
Engeland Sir Pent
Friesland Jatstra
Ierland O’Brajem
Japan Foetsimoeti
Kaffers Führer
Maleisië Strontjong
Noorwegen Olaf Bek
Polen Pikkinsky
Portugal Lopez de Zee in
Rusland Slarottimof
Zuid-Afrika Winni Kanni Tonni
NRC 3-5-1999:  lijstje in Verzetsmuseum Amsterdam 
 

6

Het kussen te laken (top)
Toen de deken der Domkerk te Aken
- ook kundig in wereldse zaken - 
werd gevraagd, of een zoen 
kon zonder zonde te doen, 
zei de deken het kussen te laken.

De vrouw van de deken in Aken
lag ’s nachts aldoor zuchten te slaken.
Zij sprak: oh, oh, oh,
Het kriebelt toch zo,
Wel een deken in bed maar geen laken.
NRC 14-7-1999
 
Zie ook: Een en ander
 

7

Funny advertisements (top)
2B or not 2B, that is the question!  Pentel pencil cartridges (potloodstiftjes)
2 floors of ideas American Bookstore
Ferry-very-good  Transport company, 12-2-2003
My sport is transport  Advertisement on a Van
Plane solutions  Fokker
We’re the only company to unscrew the competition Perfix knobs for the sailing market which should replace the competition's knobs (knoppen voor de zeilmarkt die die van de concurrentie moeten vervangen, Buitenlandse Markten juli/aug 2004, blz. 23)
 
Als het heffen hoger moet -
Als u een kater heeft, probeert u dit eens  Reclame voor kattevoer
Beton, daar maak je ‘t mee Aannemer
Constantinopel  Opel-reclame
De sterkste wind Nillfisk
De tijd drinkt Grolsch-reclame
Er hangt iets in de lucht  Faber vlaggen
Geen menuutje zonder Remia -
Hout van de bovenste plank Houthandel
Kennis van daken  Consolidated Nederland Dakbedekking, 27-9-2000
Komt er leven in de rouwerij? AVVL-reclameslogan, Elsevier 4-2-1995
Koopt u nog steeds koffie verkeerd? Max Havelaar koffie
Laat KICI de kleren krijgen  Kledinginzameling KICI
Laat ze niet hangen voor 1,95 BH-reclame
LPG, dat rijdt super -
Maak kennis in Delft  Delft Kennisstad
Mobil is meer dan u tankt -
Neem nu een Artis Jaarkaart, een heel jaar lang beesten -
Onze koffie is iets duurder, dat doen we espresso Max Havelaar koffie
Service van de bovenste plank  Van Leeuwen Houthandel
Spaar de bomen, spaar oud papier -
Sta op Altrex  Trapleerfabrikant
States beter Northwest Airlines
Stierman plafonds, daar kijk je van op -
U moet de groenten van Hak hebben Hak-groente
Voor kassa’s die aanslaan: T. Strik -
Waarom afval produceren als je het toch weggooit?  Loesje
We zetten uw kinderen gratis het land uit Air UK over kindertarieven
Weg met Djoser Reisbureau juni 2002
Werk? LOOS!  Op vrachtwagen van Simon Loos Transporteurs, zoekt chauffeurs 18-8-2006
Wie uitgekookt is eet buiten de deur  Gauchos restaurants
Wie zuinig is op z’n werknemers geeft ze een trap! Trapleerfabrikant
Wij doen het expres Koeriersdienst
 

8

Chinese in 5 minutes (top)
Wai Yu So Tan? Did you go to the beach? 
Hao Long Wei Ting? Has your flight been delayed?
Wa Shing Ka He’s cleaning his automobile
Wai Hang Mi? I am not guilty
Ai No Pei I got this for free
Chin Tu Fat I think you need a facelift
Wai So Dim? It’s very dark in here
Kum Hia Nao See me as soon as possible
Hia Dei Kum They have arrived
No Pah King This is a tow away zone
Yu So Dum You are not very bright
NRC 3-6-1999
 

9

Notice physical fitness program (top)
This office requires no physical fitness program. Everyone gets enough exercise:
- jumping to conclusions,
- flying off the handle,
- running down the boss,
- knifing friends in the back,
- dodging responsibility,
- pushing their luck.
 
De enige sport die ik nog beoefen is paniekvoetbal op de beurs.
Kamagurka in VN 23-8-2003
 

10

Table of excuses (top)
To save everyone’s time give your excuse by numher: 

1. That’s the way we’ve always done it. 
2. I didn’t know you were in a hurry for it. 
3. That’s not in my department. 
4. No one told me to go ahead. 
5. I’m waiting for an o.k. 
6. That’s his job – not mine! 
7. Wait till the boss comes back & ask him.
8. I forgot. 
9. I didn’t think it was very important. 
10. I’m so busy I just can’t get around to it. 
11. I thought I told you. 
12. I wasn’t hired to do that!

 
Ned:
Wat te doen als iemand met een nieuw idee aankomt. Handel volgens de volgende richtlijnen. (top)
1. Het is waarschijnlijk geen goed idee. Nieuwe ideeën zijn zelden goed. 
2. Zelfs al is het een goed idee, dan is de kans klein dat het wordt getest. 
3. Zelfs al is het een goed idee en al wordt het getest, dan is de kans klein dat het in de praktijk ook werkt. 
4. Al is het een goed idee en al werkt het in de praktijk, dan is er meestal nog genoeg tijd om nieuwe bezwaren te bedenken. Voorkom in elk geval dat nieuwe ideeën doorbreken. Die ramp laten we aan de concurrentie over. 
NRC 30-3-1999

Eng
:
What to do if someone brings in a new idea. Act according to the following guidelines. (top)
1. Probably it is not a good idea. New ideas are seldom good.
2. Even if it is a good idea, then there is little chance that it is put to the test.
3. Even if it is a good idea and it is put to the test, then there is little chance that it will work in practice.
4. Even if it is a good idea and even if it works in practice, then normally there is plenty of time to come up with new objections. Anyway, make sure that no new ideas come through. That disaster we leave to the competition.
 NRC 30-3-1999
 

11

They call me colored! (top)
I am black, I was born black.
When I go out in the sun, I am black.
When I am sick, I am still black.
When I am dying, I am black.
When they bury me, I am still black.

You are white, you were born pink.
When you go out in the sun, you turn brown.
When you get sick, you turn white.
When you are dying, you turn grey.
When they bury you, you are purple.

And they have the fucking nerve to call me colored! 
NRC 13-4-1999
 

12

Ausländer (top)
Dein Christus ist ein Jude.
Dein Auto ein Japaner.
Deine Pizza italienisch.
Deine Demokratie griechisch.
Deine Kaffee brasilianisch.
Dein Urlaub türkisch.
Deine Zahlen arabisch.
Deine Schrift lateinisch.
Und dein Nachbar nur ein Ausländer.
NRC 13-4-1999
 

13

Ein Musiker (top)
Ein Musiker will ein Zimmer mieten. Die Vermieterin lehnt sofort ab:
“Ich hatte schon einmal so einen wie Sie. Der kam sehr beethövlich, dann wurde er bei meiner Tochter mozärtlich, brachte ihr einen Straub mit, nam sie beim Händel und führte sie mit Liszt über den Bach in die Haydn. Da wurde er reger und sagte: ‘Frisch gewagnert is halb gewonnen.’ Er konnte sich nicht mehr brahmsen. Und jetzt haben wir einen Mendelssohn und wissen nicht wo hindemith.”
NRC 18-6-1999
 

14 Ned

Papegaai en Pinguïn (top

Dag papegaai, zei de pinguïn.
Dag papegaai, zei de papegaai.
Nee, zei de pinguïn, jij moet dag pinguïn zeggen.
Nee, zei de papegaai, jij moet dag pinguïn zeggen.
Nee, zei de pinguïn, ik ben een pinguïn.
Nee, zei de papegaai, ik ben een pinguïn.
Jij bent een papegaai, zei de pinguïn.
Jij bent een papegaai, zei de papegaai.
Stomme papegaai, zei de pinguïn.
Stomme pinguïn, zei de papegaai.

Erik van Os in column van Marjolijn Februari, VK 1-11-2008
 

14 Eng

Parrot and Penguin
Hi
Parrot, said the Penguin.
Hi
Parrot, said the Parrot.
No, said the Penguin, you should say hi Penguin.
No, said the
Parrot, you should say hi Penguin.
No, said the Penguin, I am a Penguin.
No, said the
Parrot, I am a Penguin.
You are a
Parrot, said the Penguin.
You are a
Parrot, said the Parrot.
Stupid
Parrot, said the Penguin.
Stupid Penguin, said the
Parrot.
 

15

Kenniseconomie: klap van EUR 100
We hebben dankzij onze ligging toch altijd de haven nog? 
Met alle respect, maar de toegevoegde waarde ligt daar aanmerkelijk lager dan in de kenniseconomie. 
Vergelijk het met iemand die met zijn kapotte auto bij de garage komt. 
De monteur geeft met de hamer een klap op de motor, waarna de auto weer rijdt. 
Dat is dan EUR 100, zegt de monteur. 
Bent u besodemieterd, zegt de man. 
De klap kost EUR
1, zegt de monteur, maar de kennis over waar je die klap moet toedienen kost EUR 99. 
Die EUR 99 is onze toegevoegde waarde. Een klap kan verder iedereen geven.

VK 2-6-2010
 

 
(top)

 


Update: 6 July 2021   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2023: voxclamantis.nl